top of page

REGULAMINY

REGULAMINY

RAZOR SKIN FADE

Celem konkursu jest wykonanie jak najniższego cieniowania od skóry przy użyciu wyłącznie nożyczek, degażówek, grzebienia i brzytwy w czasie 50 min.

Zawodnicy startują z własnymi modelami, po złożeniu wydrukowanego i podpisanego regulaminu podczas rejestracji.

Konkurs nie posiada ograniczeń wiekowych zawodników/czek

Laureatem konkursu zostaje zawodnik/czka z największą ilością punktów

NARZĘDZIA DOZWOLONE NA STANOWISKACH-

Dowolny rodzaj nożyczek i degażówek

-Dowolny rodzaj brzytwy

-Grzebienie

-Szczotki

-Suszarka

-Spryskiwacz KOSMETYKI Dowolne produkty do stylizacji

MODEL

-MINIMALNA DŁUGOŚĆ WŁOSÓW BOKI I TYŁ TO 1 CM

-Modele mogą mieć zafarbowane włosy

-Modele nie mogą posiadać śladów wcześniejszego przygotowania strzyżenia -Model na starcie musi mieć zmoczone i zaczesane włosy do tyłu

JURY

-Jury dokonuje punktacji bez wzajemnego porozumiewania się w kwestii konkursu.

-Jury przyznaje punkty w skali 0-20

-W przypadku punktacji remisowej, przewodniczący jury przyznaje złoty punkt z uzasadnieniem

-W przypadku niespełnienia któregoś z warunków, zawodnik otrzyma punkty ujemne w wysokości

-2 za każdy element:-nieprzestrzeganie regulaminu oraz za rozpoczęcie pracy przed startem jak i kontynuowanie pracy po sygnale zakończającym konkurs. ZAKAZ DOTYKANIA MODELI PODCZAS OCENY KATEGORYCZNY

ZAKAZ UŻYWANIA SMARTFONÓW ORAZ INNYCH URZĄDZEŃ DO PODŚWIETLANIA PRAC ZAWODNIKÓW W TRAKCIE OCENY ELEMENTY ZABRONIONE -ZAKAZ PRACY PRZY LAMPACH LED ORAZ INNYCH URZĄDZEŃ DO PODŚWIETLANIA MODELA W TRAKCIE PRACY

„COMBO SKIN FADE”

-Konkurs skierowany jest do wszystkich, potrafiących wykonać pracę konkursową zgodnie z regulaminem, brak ograniczeń wiekowych

-Konkurs polega na wykonaniu fryzury typu „Skin Fade” wraz z brodą w czasie 50 minut.

-Model zgłoszony do konkursu musi spełniać wytyczne1 Długość zarostu mierzona od brody musi wynosić conajmniej 3 cm 2 Długość włosów nad uchem minimum 3 mm3 Model nie może posiadać śladów wcześniejszego przygotowania w tym farbowania włosów ani zarostu

-Do pracy można wykorzystać wszystkie niezbędne narzędzia oraz kosmetyki w celu uzyskania jak najlepszego efektu końcowego.Praca konkursowa musi spełniać następujące wytyczne1 Strzyżenie typu Skin Fade od skóry 2 Broda skrócona o minimum 1 cm w stosunku do startu 3 Pracę konkursową rozpoczynamy od zwilżonych i zaczesanych do tyłu włosów

Wszystkie elementy zostaną sprawdzone przez sędziego technicznego i wpisane do karty startowej modela.

Wymogi techniczne:

Do wykonania pracy konkursowej wymagany jest sprzęt bezprzewodowy

Zakaz używania lamp ledPunktacja

-Jury dokonuje punktacji bez wzajemnego porozumiewania się w kwestii konkursu.

-Jury przyznaje punkty w skali 0-20

-W przypadku niespełnienia któregoś z warunków, zawodnik otrzyma punkty ujemne w wysokości -2 za każdy element:

-nieprzestrzeganie regulaminu oraz za rozpoczęcie pracy przed startem jak i kontynuowanie pracy po sygnale zakończającym konkurs.

ZAKAZ DOTYKANIA MODELI PODCZAS OCENY KATEGORYCZNY ZAKAZ UŻYWANIA SMARTFONÓW ORAZ INNYCH URZĄDZEŃ DO PODŚWIETLANIA PRAC ZAWODNIKÓW Organizatorzy konkursu

1. Organizatorem konkursu o nazwie „Combo Skin Fade” zwanego dalej „Konkursem” jest firma . Koloryzacje.com Maciej Wójciak, 3. NIP – 6331571225  Zgłoszenie do konkursu Combo Skin Fade jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu uczestnictwa. Karta zgłoszenia do konkursu stanowi załącznik do Regulaminu i jej odesłanie za pośrednictwem jest niezbędne w celu zakwalifikowania uczestnika do konkursu. Przetwarzanie danych osobowych Organizatorzy konkursu informują, że podczas jego trwania utrwalany będzie wizerunek uczestników w postaci zdjęć oraz filmów mających na celu udokumentowanie przebiegu konkursu. Wybrane materiały zdjęciowe oraz filmowe, a także dane identyfikacyjne w postaci imienia i nazwiska uczestnika oraz nazwy szkoły, której jest uczniem lub absolwentem, zostaną wykorzystane w celach promocyjnych oraz informacyjnych i będą podlegały publikacji na stronach internetowych organizatorów oraz w lokalnej prasie i telewizji. Firma Koloryzacje.com jako odrębny administrator danych zastrzega sobie możliwość opublikowania utrwalonych w trakcie konkursu materiałów oraz imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą szkoły, której jest uczniem lub absolwentem w serwisie społecznościowym FACEBOOK informując jednocześnie, że serwery serwisu Facebook znajdują się między innymi w Stanach Zjednoczonych Ameryki, gdzie obowiązują inne przepisy z zakresu ochrony danych osobowych, które w szczególności mogą nie zapewniać dostatecznego poziomu ochrony. Dane zostaną przetransferowane przez serwis Facebook na jego serwery w celu stworzenia kopii zapasowej oraz w celach związanych z działalnością serwisu, między innymi podlegają przez serwis Facebook profilowaniu. Klauzula informacyjna RODO 1. Administratorem danych osobowych jest koloryzacje.com Tel. 501457200 , e-mail: kontakt@koloryzacje.com 2. Kontakt korespondencyjny do wyznaczonego inspektora ochrony danych możliwy jest na adres administratora wskazany w pkt.1. 3. Podstawą prawna przetwarzania danych osobowych jest zgoda uczestnika, a w przypadku uczestnika niepełnoletniego jego rodziców lub opiekunów prawnych. 4.Celem przetwarzania danych jest zakwalifikowanie uczestnika do konkursu, a także udokumentowanie konkursu oraz poinformowanie o wydarzeniu lokalne media. 5. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty upoważnione z mocy prawa oraz lokalna prasa, telewizja, portal społecznościowy Facebook. 6. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przez jej wycofaniem. 7.W przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO uczestnika ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 8.Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości wzięcia udziału w wydarzeniu. Kompetencje oraz zadania administratorów zostały określone w Regulaminie. Uczestnik wykonywać prawa wynikające z RODO, o których mowa w pkt.6 i 7 niniejszej informacji, wobec każdego z administratorów w zakresie dokonywanego przez niego przetwarzania. 10.Dane osobowe uczestników zawarte w zgłoszeniu zostaną usunięte w terminie 7 dni od rozstrzygnięcia konkursu. 11.Dane osobowe w postaci wizerunku będą przetwarzane przez administratorów na stronie internetowej przez okres 3 lat. Zgłoszenie do konkursu: Imię: ………………………………………………….………………………………..Nazwisko: ……………………………………..………………………………………. Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią przedstawionego mi Regulaminu konkursu i akceptuję jego zapisy, wyrażając jednocześnie w pełni świadomą i dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach zawartych w tym regulaminie. t 

Regulaminy: Info
bottom of page